گواهینامه ها

گواهینامه انجمن مشاوران مدیریت ایران
شرکت آسیاوات عضو هیئت مدیره عضو انجمن شرکتهای خدمات انرژی
گواهی صلاحیت مشاوران حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در شهرداری تهران