طراحی فرآیند های صنعتی


خدمات  قابل ارائه اين بخش شركت براي برخي از طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي و فرايند هاي صنعتي مورد نظر كارفرما شامل موارد زير مي باشد
مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)
طراحی مفهومی (Conceptual Design)
طراحی پایه (Basic Design )
طراحی تفصیلی (Detail Design)

 

جزئيات بيشتر شامل :
•    بررسي جنبه هاي مختلف طرح/پروژه مشتمل بر فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي، زيست محيطي و ايمني
•    مطالعات امكان سنجي اوليه و مطالعات امكان سنجي نهايي
•    تعريف و تعيين دامنه ،محدوده پروژه ، فناوری ،روشهای مختلف توليد
•    برآورد از هزينه ها اجرا پروژه به همراه جدول زمانبندی
•    ارزيابي مالي و اقتصاد طرح
•    تعيين فرآيندهاي اصلي و كاركرد سيستم هاي عمده تشكيل دهنده طرح/پروژه
•    انجام محاسبات فرآیندی مورد نیاز
•    تعیین فلسفه ومبانی طراحی
•    تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی
•    بازنگری و تکمیل اطلاعات و داده های مربوط به گزینه برتر فناوری
•    تهیه نقشه های PFD و P&ID
•    تهیه دیاگرامهای فرآیند ( PFD )
•    محاسبات و تعیین مشخصات دستگاهها و ماشین آلات
•    انجام محاسبات لازم جهت تعیین توان و سایر مشخصات ماشین آلات