طراحی پست و خطوط انتقال و توزیع

بخش طراحي پست و خطوط انتقال و توزيع شركت آسياوات در زمينه‌هاي پستهاي فشار قوي، شبكه انتقال و توزيع خدمات متعدد زير را ارائه مي نمايد.

• خدمات طراحی ، مهندسی و مشاوره ای

• طراحي هاي پايه، مفهومي و تفصيلي با جزئيات آن، ارزيابي مالي و فني،

• تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه همراه با نقشه هاي اوليه،

• انجام تشريفات مناقصه براي خريد مواد و تجهيزات، انتخاب پيمانکاران

• نظارت عاليه و كارگاهي

• مطالعات و طراحي جامع برق‌رساني،

• بهينه‏سازی و مهندسی شبکه‏هاي توزيع با هدف كاهش تلفات برق و هزينه هاي انرژي

• بهسازی سیستم توزیع و بررسی روش‌های افزایش بهره‌وری از تاسیسات توزیع

• ارائه طرحهای مکانیزاسیون توزیع

• آموزش هاي تخصصي،

• مديريت و کنترل پروژه

• مطالعه كيفيت بار شبكه هاي توزيع و تعادل بار

• مطالعات قابليت اطمينان

• مطالعات اتصال کوتاه

• مطالعات پخش بار

• کنترل نوسانات ولتاژ

• تخصيص بهينه ظرفيت

• طراحي بهينه روشنايي