گواهینامه ها

گواهینامه عضویت شرکت های خدمات انرژی
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه انجمن مشاوران مدیریت ایران
شرکت آسیاوات عضو هیئت مدیره عضو انجمن شرکتهای خدمات انرژی
گواهی صلاحیت مشاوران حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در شهرداری تهران
گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی