آشنایی با ممیزی انرژی در بخش ساختمان

هدف دوره

آشنایی با مدیریت و ممیزی انرژی در بخش ساختمان و بررسی راهکارهای بهینه سازی انرژی

محتوای دوره

ممیزی انرژی در ساختمان می تواند به عنوان روش اندازه گیری و ثبت مصرف انرژی واقعی در ساختمانهای اداری و مسکونی و اساساً به منظور کاهش و کمینه کردن مصرف انرژی شناسایی شود. شرکت مهندسی آسیاوات ضمن دارا بودن تجربه کافی در خصوص انجام پروژه های مدیریت و ممیزی انرژی اقدام به برگزاری دوره­های آموزشی آشنایی با ممیزی انرژی در ساختمان نموده است که در آن توضیحاتی در خصوص مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان و بررسی راه کارهای صرفه جویی انرژی، ارائه می گردد. رئوس مطالب ارائه شده در این دوره عبارتند از:

1- مبانی مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان

2- مراحل مدیریت و برنامه ریزی انرژی در ساختمان

3- دلایل عدم کارایی انرژی در بخش ساختمان

4- تدوین قوانین مرتبط با مدیریت انرژی در ساختمان ( مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و تدوین استاندارد برچسب انرژی ساختمان)

5- تجزیه و تحلیل داده های ساختمان و تاسیسات به منظور ارزیابی ویژگی سیستم های انرژی و شناخت الگوهای مصرف انرژی ساختمان

6- تهیه مدل مصرف انرژی ساختمان با استفاده از شبیه سازی مصرف انرژی و شرایط بهره برداری ساختمان

7- راهکارهای صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان شامل بهبود جدار و پوسته خارجی ساختمان، بهبود عملکرد سیستم تاسیسات ساختمان، بهبود سیستم روشنایی ساختمان، استفاده از تکنولوژیهای نوین در تامین انرژی ساختمان، نصب سیستم مدیریت مصرف انرژی در ساختمان