آشنایی با نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان مطابق استاندارد راهنمای ISO 50004

هدف دوره

آشنایی با روشها و تکنیک های پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی در سازمان

محتوای دوره

ارائه مثالهای عملی از اجرای استاندارد
بررسی فرم های نمونه اجرای شده
بررسی تکنیک های توصیه شده در استاندارد ISO 50004:2014
بحث و تبادل نظر در مورد تکنیک های قابل اجرا در استقرار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001:2011
توانایی شرکت کنندگان پس از دوره
بعد از شرکت در دوره شرکت کنندگان توانایی پیاده سازی بند های استاندارد مدیریت انرژی در سازمان را پیدا می کنند.


مدت زمان دوره :
2 روز


درصورت مایل به شرکت در این دوره میتوانید با شماره 02188778014 تماس حاصل نمایید.