آموزش-

نام پروژه: 
برگزاری سمینار تخصصی افزایش ظرفیت نیروگاههای گازی به روش Fog برای مدیران نیروگاههای کشور و در استانهای تهران، خراسان و یزد
نام دپارتمان: 
آموزش