آموزش-

نام پروژه: 
برگزاری دوره آموزش مدیریت انرژی برای مدیران و کارشناسان صنایع سرب و روی کشور
نام دپارتمان: 
آموزش