اصول و مبانی طراحی تولید همزمان برق و حرارت CHP

هدف دوره

آشنایی با سیستمهای تولید همزمان CHP

محتوای دوره

· معرفی فناوریهای مختلف CHP

· کاربردهای CHP در بخشهای مختلف (صنعتی، تجاری و مسکونی)

· اصول طراحی سامانه های CHP

· تحلیل اقتصادی

· مسائل نصب و راه اندازی و بهره برداری از سامانه های CHP

· ارزیابی عملکرد