اصول و مبانی مدیریت پروژه

هدف دوره

آشنایی با مدیریت پروژه

محتوای دوره

· تعریف مدیریت پروژه

· شروع پروژه و سازماندهی آن

· تعریف محدوده و شرح خدمات

· معرفی WBS و CBS پروژه

· نحوه استخراج فعالیتهای پروژه

· برنامهریزی فعالیتها و منابع

· معرفی شبکه CPM و نمودار گانت

· نمودار S و تحلیلهای مربوطه

· نحوه وزندهی به فعالیتهای پروژه

· نحوه برآور و بودجه ریزی وکنترل

· کاربرد اکسل در کنترل پروژه

· مروری بر پروژه های EPC و اجرای آن