اندازه‌گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص‌های عملکرد انرژی (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ISO50006:2014 و ISO50047:2016)

هدف دوره

آشنایی با نحوه تحقق الزامات استاندارد ایزو 50001 در حوزه تعیین، استفاده، و  نگهداشت شاخص‌های عملکرد انرژی و ایجاد خطوط مبنای انرژی

مخاطبین دوره

کارشناسان انرژی، فرآیند، بهره‌برداری و ... در واحدهای دارای گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی

محتوای دوره

 مجموعه استانداردهای بین‌المللی سیستم مدیریت انرژی ISO50000
- کلیات
- کاربرد در استقرار سیستم مدیریت انرژی
  استاندارد ISO50006:2014
- محتوا، کاربرد و ارتباط با استاندارد ISO50001:2011
- اهم واژگان و تعاریف
- فرآیند اندازه‌گیری عملکرد انرژی
- شناسایی شاخص‌های عملکرد انرژی (انواع و کاربرد آن)
- ایجاد خطوط مبنای انرژی
- نرمال‌سازی
- نگهداشت و تصحیح شاخص‌های عملکرد و خطوط مبنای انرژی
  مفاهیم آماری
   کارگاه‌های آموزشی
   آزمون
تذکر: بدیهی است به منظور ارتقاء کیفیت آموزش، محتوای پیشنهادی شامل ارائه مثال‌ها و کارگاه‌های آموزشی متناسب با فرآیندهای سازمان خواهد بود.

 


مراجع
استاندارد ISO50001:2011
استاندارد ISO50006:2014
استاندارد ISO50047:2016
پروتکل بین‌المللی IPMVP- اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد آب و انرژی


مدت دوره
دو روز


درصورت مایل به شرکت در این دوره میتوانید با شماره 02188778014 تماس حاصل نمایید.