برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

هدف دوره

آشنایی با نرم افزار MSP و کاربرد آن در کنترل پروژه

محتوای دوره

· بررسی مفاهیم کنترل و مدیریت پروژه

· ایجاد پروژه و مشخصات آن

· تعریف پروژه، شناسنامه، تقویم و نتظیم تاریخ آن

· تعریف ساختار شکست کار WBS

· تعریف فعالیتها و روابط آنها

· تخصیص و تسطیح منابع

· مسیر بحرانی

· محدودیتها و تاریخ مقرر

· ایجاد فیلدهای سفارشی

· گروه بندی و فیلتر

· برنامه ریزی و کنترل هزینه

· خط مبنا و کاربرد آن · انواع گزارشها

· پیگیری و به هنگام سازی پروژه