برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6

هدف دوره

آشنایی با نرم افزار Primavera P6و کاربرد آن در کنترل پروژه

محتوای دوره

· مبانی و مفاهیم کنترل پروژه

· مقدمه ای بر مدیریت پروژه سازمانی و نرم افزار Primavera

· تعریف پروژه و انجام تنظیمات آن

· تعریف تقویمهای پروژه، منابع و سازمان

· تعریف ساختارهای سازمانی و ساختارهای شکست

· تعریف فعالیتها، روابط پیشنیازی، مدت زمان و زمان بندی پروژه

· تعریف آنالیز زمانبندی، آنالیز قیدها و منابع

· تخصیص منابع، آنالیز و تسطیح

· ایجاد خط مبنا و تخصیص پروژه، به هنگام نمودن پروژه و انجام آنالیزهای زمانی، منابع و هزینه

· محاسبه پیشرفت و پیگیری پروژه

· مدیریت مدارک و مدیریت هزینه

· سفارشی نمودن و سایر تنظیمات

· ارائه نمونه پروژه عملی و انجام مراحل برنامه ریزی وکنترل پروژه