دوره آموزشی نرم افزار کریر

هدف دوره

طراحی و محاسبات تهویه مطبوع و بارهای حرارتی و برودتی ساختمان

محتوای دوره

· آشنایی با نرم افزار CARRIER HAP4.5 و سایر نرم افزارهای مرتبط و مشابه

· مراحل طراحی و محاسبه یک پروژه تهویه مطبوع

· شروع کار با نرم افزار- وارد نمودن داده ها به نرم افزار

· ایجاد داده های آب وهوا و پارامترهای طراحی (توضیحات فرم آب و هوا در نرم افزار)

· وارد نمودن داده های فضاها به نرم افزار ( توضیحات فرم فضا در نرم افزار)

· وارد نمودن داده های سیستم های تهویه مطبوع

· تقسیم بندی سیستم های تهویه مطبوع

· طراحی سیستم ها و تاسیسات مرکزی با استفاده از نرم افزار

· شبیه سازی سیستم های تهویه در نرم افزار

· ارائه نتایج و تحلیل گزارشات نرم افزار

· بررسی و تحلیل نمونه پروژه واقعی با استفاده از نرم افزار

· انتخاب تجهیزات برای پروژه مذکور