دوره آموزشی نرم افزار Thermoflow

هدف دوره

طراحی و شبیه سازی سیکلهای نیروگاهی

محتوای دوره

بررسی شاخص های مصرف انرژی و راندمان نیروگاه های حرارتی

· معرفی نرم افزار Thermoflow و زیر نرم افزارهای آن

· مدلسازی نیروگاه های بخار، با استفاده از نرم افزار Steam pro و Steam master

· مدلسازی نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی با استفاده از نرم افزار Gt pro و Gt Master

· تحلیل نرم افزاری عوامل خارجی موثر بر عملکرد نیروگاه ها

· تحلیل انرژتیک و اگزرژیتیک توربین های بخار و گاز

· تحلیل انرژتیک و اگزرژیتیک مبدل های حرارتی، سوپرهیترها و دی سوپرهیترها

· تحلیل انرژتیک و اگزرژیتیک بویلرهای بخار نیروگاه ها

· تحلیل انرژتیک و اگزرژیتیک کندانسورهای نیروگاهی

· تحلیل انرژتیک و اگزرژیتیک سیکل ترکیبی HRSG