دوره آموزشی ISO50015

هدف دوره

آشنایی کارشناسان انرژی با روش‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی و نحوه

تدوین طرح اندازه‌گیری وصحه‌گذاری

مخاطبین دوره

مخاطبین این دوره کارشناسان انرژی، فرآیند، بهره‌برداری در واحدهای دارای گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی می‌باشند.

محتوای دوره

فرآيند طرح ريزي ، اندازه گيري ، جمع آوري داده ها ، آناليز ، صحه گذاري ، و گزارش دهي عملکرد انرژي
اصول اندازه گيري و صحه گذاري
طرح اندازه گیری و صحه گذاری
مرزهاي اندازه گيري و صحه گذاري
تعيين شاخص هاي عملکرد انرژي
تعيين متغيرهاي مستقل و عوامل ثابت
ترسیم و انجام تصحيحات خط مبناي انرژي
مستند سازي طرح اندازه گيري و صحه گذاري
پياده سازي طرح اندازه گيري و صحه گذاري
عدم قطعیت
مستندسازی اندازه گیری و صحه گذاری
آناليز آماری
كارگاه هاي آموزشي مرتبط


درصورت مایل به شرکت در این دوره میتوانید با شماره 02188778014 تماس حاصل نمایید.