دوره نرم ‏افزار COMFAR

هدف دوره

تحلیل اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری

مدرس دوره

آقای دکتر پوریا عروجی

محتوای دوره

· آشنایی مقدماتی با مفاهیم مطالعات امکانسنجی

· جنبه های مطالعات امکانسنجی

· نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار

· آشنایی با انواع Nodeهای موجود در input data

· شناسایی پروژه · افق برنامه ریزی

· محصولات

· واحدهای پولی

· ساختار مرکز هزینه · تورم · شرکا · تنزیل

· انواع هزینه ها · سرمایه در گردش

· منابع تأمین مالی

· حقوق صاحبان سهام · مالیات و ذخایر

· استهلاک · نحوه تنظیمات کلی و جزئی پنجره های ورود داده

· آشنایی با محیط Result · نحوه گزارشگیری

· خلاصه گزارش نتایج · هزینه های سرمایه

· هزینه های تولید · برنامه تولید و فروش

· نتایج کسب و کار · ارزشیابی و نسبتها ·

آشنایی با تحلیل اقتصادی · تحلیل اقتصادی به کمک نرم افزار

· آشنایی با نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی · تحلیل حساسیت