آغاز اجراي پروژه مميزي انرژي و تدوين استاندارد مصرف انرژي در صنايع مس