برگزاري دوره آموزشي بهينه سازي فرايند قند و تصفيه شكر در كشور ايتاليا

 

در فوريه 2016 يك دوره آموزشي بهينه سازي فرايند توليد شكر  و با تاكيد بر بخش تصفيه شكر توسط شركت آسياوات و با مشاركت شركت سوپكس بلژيك در كارخانه تصفيه شكر برينديسي ايتاليا كه يكي از مدرن ترين كارخانه هاي تصفيه شكر مي باشد برگزار گرديد. در اين دوره آموزش 12 تن از مديران كارخانه هاي نيشكر تابعه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي حضور داشتند.