دوره اموزشی فرآیند تولید شکر در برزیل

 

برگزاري دوره آموزشي بهينه سازي فرايند توليد شكر از نيشكر و معرفي تكنولوژي هاي جديد در كشور برزيل  براي مديران كارخانه هاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي


در جون 2016 يك دوره آموزشي معرفي تكنولوژي هاي روز فرآيند توليد شكر از نيشكر و روشهاي بهينه سازي آن توسط شركت آسياوات و با مشاركت شركت سوپكس بلژيك در كارخانه كشور برزيل كه يكي بزرگترين كشورهاي توليد كننده شكر و صاحب تكنولوژي در زمينه كارخانه هاي شكر نيشكري مي باشد برگزار گرديد. در اين دوره آموزش 15 تن از مديران كارخانه هاي نيشكر تابعه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي حضور داشتند.

Presenting Production & Mill Engineering Training Course for 15 Managers of Cane Sugar & By-product Industries in Brazil, June/2016