معرفي نتايج طرح جایگزینی توربین¬های گازی فرسوده صنعت برق از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید براي مديران بخشهاي مختلف شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي