مطالعات امكانسنجي و فني و اقتصادي پروژه هاي كليد در دست كشاورزي و محيط زيست (‌خصوصا صنعت قند و شكر)‌