نشت يابي و رفع نشتي هاي فرار - (LDAR-Fugitive Emission management)
نشت يابي و مديريت و كنترل نشتي مخازن ذخيره - (Storag tank emission managment)
بازرسي و كنترل خوردگي و اندازه گيري ضخامت مخازن و خطوط لوله -(Wall thickness monitoring)
مديريت تلفات فلر و تخليه (Flare and vent loss managment)
مديريت تلفات و نشتي بخار، هواي فشرده و وكيوم
نرم افزارهاي مديريت فلر و نشتي و غيره -( Sfemp, Snifflare, Sniftrap)
نشت يابي خطوط لوله زيرزميني - (Leak detection in underground pipelines)
خدمات بازرسي ترموگرافي - (Thermographic integrity inspections)
مديريت و كنترل آلودگي خاك- (Soil Remediation Emission managment)
ارائه آموزشها و سمينارهاي مرتبط با نشت يابي خطوط لوله و مخازن