بازرسی انرژی-517

نام پروژه: 
امير نصري، رضا فروغي، عباس فروغي راد و محمود شجاعي (آجر سپاهان)
نام دپارتمان: 
بازرسی انرژی
توضیحات: 

بازرسي انرژي در سالهاي 92 و 93

صفحه اول: 
صنایع جهت بازرسی: