بازرسی انرژی-523

نام پروژه: 
حيدر كنعاني
نام دپارتمان: 
بازرسی انرژی
توضیحات: 

بازرسي انرژي در سالهاي 92 و 93

صفحه اول: 
صنایع جهت بازرسی: