بازرگانی, مدیریت انرژی, فنی مهندسی-

شرکت های تامین کننده: 
تجهیزات اندازه گیری - شرکت Meci
نام پروژه: 
پروژه طراحي، تامين مصالح نصب و راه اندازي تجهيزات ابزار دقيق سيستم سوخت رساني نيروگاه سيكل تركيبي يزد
نام دپارتمان: 
بازرگانی
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
توضیحات: 

پروژه طراحي، تامين مصالح نصب و راه اندازي تجهيزات ابزار دقيق سيستم سوخت رساني نيروگاه سيكل تركيبي يزد شامل فلو ميتر، سطح سنج مخازن و تجهيزات ابزار دقيق توسط شركت مهندسي آسياوات اجرا گرديد.

صفحه اول: