بازرگانی, مدیریت انرژی, فنی مهندسی-135

شرکت های تامین کننده: 
تجهیزات اندازه گیری - شرکت Meci
نام پروژه: 
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه آبادان
نام دپارتمان: 
بازرگانی
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
توضیحات: 

پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه آبادان توسط شركت مهندسي اسياوات و شركت MECI  فرانسه انجام شد.

 

صفحه اول: