بازرگانی, مدیریت انرژی, فنی مهندسی-390

نام پروژه: 
اجراي پروژه مطالعات امكانسنجي بهينه سازي و بازتواني نيروگاه طرشت
نام دپارتمان: 
بازرگانی
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
توضیحات: 

اجراي پروژه مطالعات امكانسنجي بهينه يازي و بازتواني نيروگاه طرشت توسط شركت مهندسي آسياوات و با همكاري شركت ميتسوبيشي هيتاچي آلمان انجام شد.

1-    مقدمه
بازتوانی به اضافه کردن وا حدهاي توربین گاز  به سیکل  بخار و ا ستفاده از حرارت گازهاي خرو جی توربین (هاي )گاز به منظور بالا بردن راندمان کلی سیکل و افزایش ظرفیت نیروگاه ،گفته میشود. تكنيك بازتواني به روشهاي مختلفي شامل: گرمايش آب تغذيه ، جعبه هواي داغ، استفاده از بويلر كمكي و بازتواني كامل قابل اجرا مي باشد. 
مطابق با آخرين مصوبات وزارت نيرو در بخش نيروگاههاي حرارتي مقرر شده است تا ظرفيت و راندمان اين نيروگاهها افزايش يابد، از همين رو مقرر شده است تا تعداد 20 عدد از نيروگاه هاي گازي موجود به نيروگاههاي سيكل تركيبي تبديل شوند . همچنين يكي از رويكردهاي جديد در ارتباط با نيروگاههاي حرارتي بخار كه در سالهاي اخير بطور جدي در حال پيگيري مي باشد افزايش راندمان حرارتي مي باشد.در اين بخش يكي از طرحهايي كه مورد استقبال قرار گرفته است استفاده از روش بازتواني مي باشد كه براي نخستين بار در كشور مطالعات فني اين طرح توسط شركت مهندسي آسياوات با همكاري شركتM.H.    جهت پياده سازي در يكي از نيروگاههاي كشور انجام شده است. 
جهت دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شركت آسياوات تماس بگيريد.

صفحه اول: