بازرگانی, مدیریت انرژی-383

شرکت های تامین کننده: 
تجهیزات اندازه گیری - شرکت Meci
نام پروژه: 
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه بخار شهيد رجايي بصورت آنلاين
نام دپارتمان: 
بازرگانی
مدیریت انرژی
توضیحات: 

پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم پايش آنلاين و اندازه گیری راندمان و كيفيت گاز نیروگاه بخار  شهيد رجايي بصورت آنلاين توسط شركت مهندسي آسياوات انجام شد

 

صفحه اول: