بازرگانی-134

شرکت های تامین کننده: 
تجهیزات اندازه گیری - شرکت Meci
نام پروژه: 
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اندازه گیری راندمان نیروگاه اصفهان بصورت Online
نام دپارتمان: 
بازرگانی