بازرگانی-156

شرکت های تامین کننده: 
انواع لوله برای سالات - شرکت Gemac
نام پروژه: 
تامین لوله های آلیاژی مختلف پروژه Ahwaz-3 Desalting شرکت NIGC
نام دپارتمان: 
بازرگانی
صفحه اول: