مدیریت انرژی-

نام پروژه: 
ممیزی انرژی در بیش از 60 کارخانه آجر کشور
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنعت آجر