مدیریت انرژی, فنی مهندسی-

نام پروژه: 
انجام خدمات مشاوره اجراي طرح توليد همزمان برق ، حرارت و برودت در بيمارستان فارابي
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه: 
صنایع نیروگاهی
توضیحات: 

ممطالات امكانسنجي و خدمات مشاوره اجراي طرح توليد همزمان برق ، حرارت و برودت در بيمارستان فارابي توسط شركت مهندسي آسياوات و به كارفرمايي سازمان بهره وري انرژي ايران سابا انجام شد.

صفحه اول: