مدیریت انرژی, فنی مهندسی-

نام پروژه: 
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي تبدیل نیروگاه گازي مجتمع مس سر چشمه به نیروگاه سیکل ترکیبی مبتنی بر ساختار ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه: 
صنایع معدنی
صنایع نیروگاهی
توضیحات: 

افزايش قيمت سوخت و پايين بودن راندمان نيروگاههاي گازي سبب شده است تا تبديل آنها به نيروگاههاي سيکل ترکيبي قدرت رقابت بيشتر در بازار برق را براي اين نيروگاهها فرآهم آورد. در نيروگاههاي گازي در حدود ۷۰ درصد هزينه تمام شده انرژي الكتريكي توليدي مربوط به سوخت مصرفي است كه بهبود راندمان نيروگاه از طريق افزايش سطح توليد و يا كاهش سوخت مصرفي به ازاء سطح مشخصي از توليد سبب خواهد شد تا انرژي الكتريكي با هزينه كمتري توليد و فرصت لازم براي افزايش سطح رقابت در بازار برق فراهم گردد.

در اين مطالعه، با بررسي سوابق عملياتي و وضعيت کارکرد واحدهاي گازي سرچشمه، ابتدا مدلي ترموديناميكي جهت بررسي عملكرد واحدها ارائه شده و در گام بعد ۵ سناريو براي تبديل نيروگاه گازي به نيروگاه سيکل ترکيبي مورد بررسي قرار گرفته است. در هر سناريو شاخصهاي فني نظير توان توليدي و راندمان مورد ارزيابي قرار گرفت و نهايتا با اعمال فرضيات اقتصادي حاکم بر آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، سناريو برتر از نظر بازگشت سرمايه براي سرمايهگذار طرح انتخاب شد.

 

صفحه اول: