مدیریت انرژی, فنی مهندسی-

نام پروژه: 
مطالعات امكانسنجي استفاده از سيستم توليد همزمان برق و حرارت CHP و CCHP در پروژه ميكا - شركت آتك
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه: 
صنایع نیروگاهی
ساختمان
صفحه اول: