مدیریت انرژی, فنی مهندسی-377

نام پروژه: 
خدمات انجام پروژه مشاوره اي در خصوص امكان سنجي، انتخاب پيمانكار و نظارت بر تعويض FD Fan يك واحد نيروگاه شازند
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه: 
صنایع نیروگاهی
توضیحات: 

پروژه انجام خدمات مشاوره اي در خصوص امكان سنجي، انتخاب پيمانكار و نظارت  بر تعويض FD Fan يك واحد نيروگاه شازند توسط شركت مهندسي آسياوات و به كارفرمايي سابا انجام شد

صفحه اول: