مدیریت انرژی, فنی مهندسی-385

نام پروژه: 
تدوين استاندارد و برچسب انرژي پنجره
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه: 
تدوین استاندارد مصرف انرژی
توضیحات: 

پروژه تدوين استاندارد و برچسب انرژب پنجره توسط شركت مهندسي آسياوات و به كارفرمايي شركت بهينه سازي مصرف سوخت انجام شد. و اين استاندارد در كارگروه تدوين استاندارد بعنوان استاندارد ملي تائيد شد.

صفحه اول: