مدیریت انرژی-158

نام پروژه: 
پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 در مجتمع پتروشیمی غدیر
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
پیاده سازی ISO-50001