مدیریت انرژی-159

نام پروژه: 
انجام ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001درشرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
پیاده سازی ISO-50001