مدیریت انرژی-160

نام پروژه: 
ممیزی و مدیریت انرژی در کارخانه کاشی مسعود ایران – یزد
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنعت کاشی و سرامیک