مدیریت انرژی-161

نام پروژه: 
ممیزی و مدیریت انرژی در 4 کارخانه کاشی و سرامیک
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنعت کاشی و سرامیک