مدیریت انرژی-168

نام پروژه: 
ممیزی و مدیریت انرژی در کارخانه کاشی فیروزه
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنعت کاشی و سرامیک