مدیریت انرژی-171

نام پروژه: 
ممیزی و مدیریت انرژی در کارخانه گلوکوزان.
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنعت قند و شکر