مدیریت انرژی-

نام پروژه: 
ممیزی و مدیریت انرژی در کارخانه سیمان یزد
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنعت سیمان