مدیریت انرژی-

نام پروژه: 
طراحیَِ تامین و نصب و راه اندازی سیستم ممیزی انرژی نیروگاه آبادان بصورت Online
نام دپارتمان: 
مدیریت انرژی
گروه پروژه: 
صنایع نیروگاهی