هاينزمن

شرکت Heinzmann-UK انگلستان از جمله شرکتهاي باسابقه در زمینه طراحی، ساخت، تأمین و بازسازي سیستم هاي کنترل توربین هاي گازي می باشد.
 

شرکت  Heinzmann-UK انگلستان  از جمله شرکتهاي باسابقه در زمینه طراحی، ساخت، تأمین و بازسازي سیستم هاي کنترل توربین هاي گازي می باشد.

خدمات و تجهیزات قابل ارائه توسط این شرکت عبارتند از:
- سیستم کنترل کامل براي انواع توربین گاز و بخار (بهمراه سیستم کنترل تکمیلی براي انواع کاربري هاي توربوژنراتور، توربوکمپرسور، توربوپمپ و...)
(Air control) - سیستم کنترل هوا
(Fuel control) - سیستم کنترل سوخت
(Generator control) - سیستم کنترل ژنراتور
(Compressor control) - سیستم کنترل کمپرسور
(Pump control) - سیستم کنترل پمپ
- سیستمهاي کنترل فرعی و جانبی مانند سیستم روغنکاري، سیستم استارت، سیستم قدرت، سیستم هاي
فیلتراسیون ورودي، سیستم شستشو با آب، سیستم جرقه زن و غیره
(Actuator) - فعال کننده
- انواع پمپ هاي سوخت
- سیستم سوخت رسانی مایع، گاز و دوگانه
- ارتقاء سیستم کنترل موجود
- اورهال و تعمیر توربین و سیستم کنترل