• نویسنده: kosar Tousi
 • تاریخ: 17 ژانویه 2022

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001

سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش مصرف انرژی در سازمان‌ها، ادارات و صنایع مختلف، عدم وجود مدیریت بر مصرف انرژی است. سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ ساختاری است که در یک سازمان استقرار می‌یابد و با طرح‌ریزی و سیاست‌گذاری اهداف انرژی در سازمان و تدوین روش‌های اجرایی، پایش و ممیزی مصرف انرژی سازمان، امکان مدیریت و کنترل مستمر مصرف انرژی و مدیریت اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی را فراهم می‌سازد. در سازمانی که سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 استقراریافته است، به‌وسیله بهبود فرآیندهای انرژی بر، تغییرات ساده اجرایی و   نگهداری، پایش مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های با راندمان انرژی بالا و… امکان مدیریت بر منابع انرژی فراهم می‌آید و اقدامات و استراتژی‌های کاری روزمره سازمان، در چارچوب چرخه بهبود مستمر (Plan-Do-Check-Act) به وجود می‌آید.

تشکیل کمیته های راهبری و فنی انرژی
به منظور پیگیری و اجرای بهتر سیستم کمیته راهبری و کمیته فنی انرژی نیز تشکیل شده تا بتوانند بر اجرای هرچه بهتر سیستم مدیریت انرژی نظارت داشته باشند.

شناخت سازمان
اولین قدم برای استقرار استاندارد ISO 50001:2018 شناخت سازمان می‌باشد به همین منظور باید پس از بررسی سازمان اقدامات مورد نیاز برای استقرار الزامات استاندارد ISO 50001:2018 فراهم شود. گزارش شناخت، یکی از فازهای مهم در پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی می‌باشد، در فاز شناخت وضعیت موجود سازمان بررسی‌شده و جهت برقراری تمامی الزامات استاندارد باید مستندات مورد نیاز تکمیل یا تهیه شود.
در این فاز از پروژه پس از مصاحبه با مسئولین فرآیندها و بازدید از واحدهای مختلف، تمامی روندها، مستندات و فرم‌های سازمان در حوزه‌های مختلف سازمان جمع‌آوری و بررسی می‌گردد تا بتوان سازمان مورد نظر را به صورت کامل مورد شناخت و ارزیابی قرار داد. پس از شناخت کامل سیستم، با استفاده از Gap Analysis، اختلاف موجود بین فرآیندهای سازمان و فرآیندهای مورد نظر استاندارد شناسایی و روندهای مورد نیاز برای پوشش این اختلافات بررسی و پیشنهاد می‌گردد.

تدوین مستندات مورد نیاز
حال با شناسایی فرایندها و گپ های سازمان، مستندات مورد نیاز در حوزه فنی و مدیریتی تدوین شده تا به منظور جاری سازی در سازمان به کار برده شود. این مستندات فنی شامل:

 • روش اجرایی ارتباطات سیستم مدیریت انرژی
 • روش اجرایی پایش تجهیزات اندازه گیری و پارامترهای کنترلی
 •  دستورالعمل شناسایی و ارزیابی قوانین و سایر الزامات مرتبط با سیستم مدیریت انرژی
 •  دستورالعمل ترسیم خط مبنا
 •  دستورالعمل بازنگری انرژی
 • دستورالعمل نحوه تحلیل عملکرد شبکه برق
 • دستورالعمل محاسبه شاخص عملکرد انرژی
 • روش اجرایی مدیریت انرژی

همچنین مستندات موجود بر اساس ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش می گردد این مستندات مدیریتی شامل موارد زیر می باشد:

 • روش اجرایی بازنگری مدیریت
 • روش اجرایی اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود
 • روش اجرایی کالیبراسیون
 • روش اجرایی مدیریت ریسک
 • روش اجرایی ممیزی داخلی
 • روش اجرایی شناسایی ذینفعان
 • روش اجرایی شناخت بافت سازمان

آموزش
آموزش بخش جدایی ناپذیر سیستم مدیریت انرژی می باشد. در حین استقرار سیستم مدیریت انرژی، بر اساس نیازسنجی انجام شده، دوره های متفاوتی برای افراد موثر برعملکرد انرژی برگزار شده است.

پایش و بهبود
با جاری سازی کامل مستندات و بر اساس پایش شاخص عملکرد انرژی، خطوط مبنا و کنترلهای عملیاتی، مصرف انرژی دائما در حال بهبود بوده و بر اساس عدم انطباق ها ریسک ها و اقدامات اصلاحی مناسب تعریف می گردد. در نهایت با برگزاری جلسه بازنگری مدیریت عملکرد سیستم مدیریت انرژی را بررسی نموده و پروژه های مورد نیاز تعریف گردد. در انتهای پروژه با انجام ممیزی داخلی توسط افراد شرکت، برای ممیزی شرکت CB آماده شده و در صورت نبود عدم انطباق، گواهینامه برای شرکت صادر می گردد.