مطالعات امکانسنجی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت CHP و CCHP در پروژه میکا – شرکت آتک

مطالعات امکانسنجی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت CHP و CCHP در پروژه میکا – شرکت آتک

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: مطالعات امکانسنجی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت CHP و CCHP در پروژه میکا – شرکت آتک
نام دپارتمان:
مدیریت انرژی
فنی مهندسی
گروه پروژه:
صنایع نیروگاهی
ساختمان

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی