لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


بر چسب‌ها:


نرم افزار سامانه هوشمند انرژی بنا

نرم افزار سامانه هوشمند انرژی بنا

این نرم افزار به منظور پایش عملکرد انرژی ساختمان تدوین شده است. در این نرم افزار با توجه به کاربری ساختمان مورد نظر، تمام پارامترهای موثر در عملکرد انرژی یک ساختمان از قبیل مصالح استفاده شده، نوع کاربری، سیستمهای گرمایش و سرمایش، شرایط آب و هوایی و … بررسی و تاثیر هر یک در عملکرد انرژی ساختمان بررسی می گردد.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی