تهیه اطلس جامع گرمایش و گرمایش خورشیدی کشور در حوزه ساختمان

تهیه اطلس جامع گرمایش و گرمایش خورشیدی کشور در حوزه ساختمان

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


  • نام پروژه:تهیه اطلس جامع گرمایش و گرمایش خورشیدی کشور در حوزه ساختمان

نام کارفرما: پژوهشگاه نیرو

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

  • بررسی روشهای تدوین و مشخصه های اطلس گرمایش در تحقیقات مشابه داخلی و بین المللی
  • تعیین آمار انواع ساختمان و پراکندگی جغرافیایی آنها در کشور به تفکیک انواع ساختمان
  • بررسی میزان تقاضای انرژی گرمایشی در مناطق شهری و روستایی
  • شناسایی و بررسی تاثیر پیاده سازی راهکارهای صرفه جویی انرژی در بهبود شاخصهای مصرف انرژی حرارتی در ساختمان
  • بررسی انواع سیستمهای گرمایشی مورد استفاده در ساختمانها(ویژگی،معایب و مزایا ،مشخصات و هزینه های بهره برداری) تعرفه و هزینه های انرژی گرمایشی ساختمانها
  • تهیه پرسشنامه و تعیین متدولوژی داده برداری میدانی از تعدادی ساختمان به منظور تعیین شاخصهای مصرف انرژی ساختمان و صحت سنجی نتایج بدست آمده از فاز شبیه سازی
  • انجام مطالعات در خصوص روش انتخاب ساختمان مرجع جهت انجام شبیه سازی
  • تهیه مدل ساختمان مرجع و انجام  شبیه سازی برای بررسی پارامترهای تاثیر گذار
  • تکمیل پرسشنامه داده برداری میدانی

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی